Thông tin pháp lý

Giới thiệu về sản phẩm:

Sản phẩm bao gồm Ứng dụng cho di động Hoàn Kiếm 360o  và trang website: http://hoankiem360.vn, http://hoankiem360.com, http://hoankiem360.com.vn, http://hoankiem360.net.vn. Chúng tôi cung cấp các thông tin liên quan đến các địa điểm về dịch vụ, thương mại, du lịch trong địa bàn quận Hoàn Kiếm, bao gồm nhưng không giới hạn: Hình ảnh, Bảng giá, Dịch vụ đi kèm tới người dùng, cũng như các thông tin du lịch cần biết.

Quyền truy cập :

Trang web này và tất cả các nội dung trên trang này không được sao chép, tái sử dụng, tái xuất bản, đăng tải, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các tác phẩm khác mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản với UBND quận Hoàn Kiếm.

Tất cả lô-gô, tên sản phẩm và tên dịch vụ của Hoàn Kiếm 360o đều thuộc quyền sở hữu của UBND quận Hoàn Kiếm.

Thông tin trên trang web hoặc ứng dụng Hoàn Kiếm 360o không đảm bảo tính cập nhật hoặc hoàn chỉnh, và có thể có lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm (và từ chối trách nhiệm) về việc đảm bảo thông tin cập nhật cũng như tính hoàn chỉnh của nội dung thông tin đăng trên website và ứng dụng mobile.