Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm

  • Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm

  • Số 75 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3825 3050

Giới thiệu chung

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm, do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm hiệp thương cử ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Uỷ ban MTTQ quận Hoàn Kiếm khóa XIV (nhiệm kỳ 2014 – 2019) gồm 65 vị, trong đó:
- Ban Thường trực: 05 vị (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên Thường trực).
- Đại diện các tổ chức thành viên: 18 vị.
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường: 18 vị.
- Đại diện một số Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp, lãnh đạo của một số tổ chức kinh tế tập thể và thành phần kinh tế khác ở địa phương: 04 vị.
- Cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo: 16 vị.
- Một số chuyên gia ở những lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của MTTQ quận: 04 vị.
 

Địa điểm khác