Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

  • Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

  • Số 23 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3942 1429 (trong giờ hành chính) / 024 3942 1420 (ngoài giờ hành chính)

Giới thiệu chung

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và họat động của UBND thành phố, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước vê giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề), ban gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 

Địa điểm khác