Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm

  • Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm

  • Số 885 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3926 4765

Giới thiệu chung

Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm là tổ chức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
(Theo Quyết định số 503/QĐ-TCT về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế).
 

Địa điểm khác