Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

  • Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

  • Số 29 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3934 5384

Giới thiệu chung

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hiệp thương cử ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
(Theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan).

Địa điểm khác