Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

  • Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

  • Số 1C Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3824 4918 / 024 3824 4916

Giới thiệu chung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương được thành lập theo quyết định 15/2002/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tổ chức thực hiện công tác dự báo khí tượng, khí hậu, thủy văn, khí tượng thủy văn biển (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn), đánh giá xu thế biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.
Trung tâm là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Địa điểm khác