Thanh tra Thành phố Hà Nội

  • Thanh tra Thành phố Hà Nội

  • Số 62 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3 942 3942/024 3942 5871

Giới thiệu chung

Thanh tra Thành phố Hà Nội là cơ quan thuộc UBND thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố qủan lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố.
Thanh tra thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố mà trực tiếp là Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.
 

Địa điểm khác