Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

  • Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

  • Số 31B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3823 2312

Giới thiệu chung

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa điểm khác