Sở Ngoại Vụ

  • Sở Ngoại Vụ

  • Số 10 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3825 0471

Giới thiệu chung

Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Sở Ngoại vụ chịu sự chỉ đạo toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.
Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại địa phương; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố và theo quy định của pháp luật.

Địa điểm khác