Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm

  • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm

  • Số 9 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3825 7855

Giới thiệu chung

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Địa điểm khác