Nhà văn hoá quận Hoàn Kiếm

  • Nhà văn hoá quận Hoàn Kiếm

  • Số 42 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3825 4620

Giới thiệu chung

Nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm là nơi tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu giao lưu, hưởng thụ thông tin, trao đổi và sáng tạo văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Địa điểm khác