Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm

  • Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm

  • Số 38 Thuốc Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3828 3790

Giới thiệu chung

Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.
(Theo Quyết định số 695/QĐ-KBNN về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kho bạc nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Địa điểm khác