Cục Xuất bản, In và Phát hành

  • Cục Xuất bản, In và Phát hành

  • Số 10 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3828 5697

Giới thiệu chung

Cục Xuất bản, In và Phát hành là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về xuất bản, in (bao gồm các loại hình, sản phẩm in) và phát hành xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là xuất bản, in và phát hành);
Cục Xuất bản, In và Phát hành có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. 

Địa điểm khác