Bưu điện Hà Nội

  • Bưu điện Hà Nội

  • Số 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3825 4403

Giới thiệu chung

Bưu điện thành phố Hà Nội là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí của Bưu điện thành phố Hà Nội sau khi thực hiện phương án chia tách bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh,thành phố.

Địa điểm khác