Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

  • Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

  • Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3943 8231

Giới thiệu chung

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
 

Địa điểm khác